Boinformation

Här finns det mesta du behöver veta om att vara hyresgäst i Studenthemmet Tempus.

Fasadrenovering

Renoveringen är nu inne i slutskedet och kommer avslutas under 1 kvartalet 2024.

Att hyra

För att hyra en lägenhet i Studenthemmet Tempus gäller att du uppfyller de krav som ställs på alla boende.

 • Studiekrav är minst 15 poäng (eller motsvarande halvtid) per termin och uppvisande av kvitto på studieintyg.
 • Prövning sker terminsvis.
 • Vid terminsstart krävs antagningsbesked.
 • Studier ska bedrivas vid högskola, universitet eller KY-utbildning.
 • Boende på Studenthemmet Tempus får inte använda eller förvara alkoholhaltiga drycker inom studenthemmets område.
 • Rökning är inte tillåtet inom studenthemmets område.
 • På Tempus råder djurförbud. Regeln gäller även besökande.

Tempus lägenheter upplåts som tillfälliga genomgångsbostäder, maximalt 72 månader.

Enkelrumslägenheterna är, med hänsyn till utrustning och övrig standard, avsedda för endast en person.
Dubbletterna är avsedda för två personer och familjelägenheterna är avsedda för två personer och barn.
Besökare får endast bo två nätter i enkelrumslägenhet.

Uthyrning i andra hand

Enligt ditt hyreskontrakt är uthyrning i andra hand inte tillåtet utan hyresvärdens medgivande. Reglerna för andrahandsuthyrning har fastställts av stiftelsens styrelse. För kortare uthyrning under juni-augusti krävs endast anmälan. Du är då ansvarig för att informera om gällande regler för att bo på Tempus. Även vid uthyrning i andra hand är enkelrum avsett för en person och dubbletter för två personer.

Olovlig andrahandsuthyrning beivras eftersom det är ett brott mot hyresavtalet och medför att hyresrätten förverkas.

Regler för andrahandsuthyrning

 • Upplåtelsen av lägenheten i andra hand är endast tillåten med beaktande av de här reglerna och vad hyreslagen föreskriver.
 • För andrahandshyresgästen gäller samma krav avseende studier och nykterhet som för förstahandshyresgästen.
 • Förstahandshyresgästen är helt och hållet ansvarig mot hyresvärden för alla för alla förpliktelser enligt hyresavtalet och för att gällande ordningsregler efterlevs.
 • Andrahandsupplåtelse under månaderna juni, juli och augusti är tillåten upp till tre kalendermånader efter anmälan.
 • Övrig andrahandsupplåtelse prövas efter ansökan. Tillstånd meddelas av hyresvärdens förvaltare och gäller högst 6 månader i taget. Om hyresgästens utbildning under del av utbildningstiden är förlagd till annan ort eller om hyresgästen ska fullgöra militärtjänstgöring eller åberopar andra särskilda skäl för en längre andrahandsupplåtelse kan undantag göras från sexmånadersregeln efter hyresvärdens prövning.
 • Förnyat tillstånd till andrahandsupplåtelse kan meddelas tidigast tre månader efter det att tidigare andrahandsupplåtelse har löpt ut.
 • Upplåtelse i andra hand får ej ske i samband med förstahandshyresgästens in (första sex månaderna)- eller utflyttning.

Uppsägning

När du planerar att flytta från Tempus ska du säga upp ditt hyresavtal. Uppsägningen görs på hemsidan, under blanketter, efter att du logga in.

Ditt hyresavtal har en uppsägningstid om 2 månader. Uppsägningstiden gäller från den sista i den månad som din uppsägning mottagits av hyresvärden.

I samband med att du avslutar dina studier måste du i tid säga upp ditt hyresavtal och flytta till annat boende.

Anmäla flytt som student

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt.  Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflytt